Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Phú Mậu quý IV, năm 2018
Ngày cập nhật 24/10/2018
Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; 
Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  
UBND xã Phú Mậu thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 3 tháng cuối năm 2018 tại trụ sở Tiếp công dân của xã (kèm theo Lịch tiếp công dân).
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ban, nghành chuyên môn thuộc UBND xã; Tổ Tiếp công dân của xã thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của UBND xã.
Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm bố trí lịch Tiếp công dân định kỳ vào Thứ năm hàng tuần để tổ Tiếp công dân của xã tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải báo báo cho lãnh đạo xã và kịp thời thông báo cho nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./. 
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Phú Mậu quý IV, năm 2018
Ngày cập nhật 24/10/2018
Thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013; 
Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  
UBND xã Phú Mậu thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 3 tháng cuối năm 2018 tại trụ sở Tiếp công dân của xã (kèm theo Lịch tiếp công dân).
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Trưởng các ban, nghành chuyên môn thuộc UBND xã; Tổ Tiếp công dân của xã thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác tiếp công dân; cử cán bộ tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của UBND xã.
Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm bố trí lịch Tiếp công dân định kỳ vào Thứ năm hàng tuần để tổ Tiếp công dân của xã tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp dân theo lịch thì phải báo báo cho lãnh đạo xã và kịp thời thông báo cho nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./. 
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.917
Truy cập hiện tại 28